dimarts, 1 de desembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius

Molts materials educatius han de ser lliures o oberts per tal de que es puguin compartir. Els recursos que creem i dissenyem, són importants per tal de que s'adaptin a les nostres necessitats i a les necessitats dels nostres alumnes pel que fa a l'aprenentatge i l'ensenyament.
Per això hem de tenir presents els quatre tipus d'alumnes que podem tenir a la classe: els alumnes pràctics, motivacionals, pensadors i observadors.

També s'han de tenir en compte cinc conceptes o ítems relacionat amb: què és el que volem ensenyar, quan es durà a terme (si al principi o al final de la part teòrica), de quina manera volem fer servir el recurs (si es una història, preguntes, activitats experimentals), a quin tipus d'alumne va dirigit i on el durem a terme (si a classe, fent una excursió...).

Per tal de dissenyar els recursos és necessari decidir: el tema que tractarem, els objectius que volem aconseguir per mitjà de preguntes, quina plataforma farem servir per dur a terme les activitats d'aprenentatge i l'avaluació del procés o material.

També hem de mirar les llicencies que tenen les imatges, els videos o material que hem d'utilizar per crear el recurs, és a dir, si es poden modificar, si són d'ús comercial o si són lliures.

Volem concloure, que tots aquests aspectes són importants per tal de que hi hagi una bona creació i utilització dels recursos i materials educatius que hem de fer servir a l'aula. Per això, és necessari que tots els recursos es puguin compartir per tal de que tothom tingui accés i adaptar-los de la manera més útil possible, aixi com també, es puguin agafar diverses coses dels diferents recursos que tinguem sobre un mateix tema.

dimarts, 24 de novembre de 2015

Flipped Classroom

Creiem que el flipped classroom té avanatatges i desavantatges.

Pel que fa als avantatges: que la interacció a classe és més activa entre els alumnes i el professor, és a dir, hi ha més cooperació entre tots; cada alumne aprèn segons el seu ritme de treball, ja que a casa pot veure la teoria tantes vegades com faci falta; a classe tenen més temps per poder fer preguntes i resoldre dubtes o experimentar la teoria; permet treballar en petits grups, d'aquesta manera aprenen a cooperar entre ells i els facilita l'aprenentatge perque és més fàcil que aprenguis quan t'ho exsplica un company amb les seves pròpies paraules que no pas un professor amb paraules tècniques.

Per altra banda, creiem que hi ha un aspecte que es troba entremig dels avantatges i desavantatges. Aquest és les noves tecnologies. Creiem que és un suport més per als alumnes, que els ajuda en el seu aprenentatge i a tenir les coses més a mà (Com per exemple: diccionaris online o pàgines web on poden buscar informació per resoldre els seus dubtes...) Però per altra banda els facilita la distracció.

Pel que fa als desavantatges: la importància dels continguts teòrics no és la mateixa per als alumnes que per al docent i això pot perjudicar als alumnes en els exàmens; molts alumnes no disposen dels mitjans necessaris per poder fer la flipped classroom, llavors s'hauran de buscar altres maneres més tradicionals com donar les explicacions en paper; al ser un treball més atònom, si els alumnes no mostren responsabilitat per les seves tasques, no s'està duent a terme correctament; si els alulmnes ja saben que és el que faràn a classe, no tenen motivació per anar-hi ja que creuen que el que faran a l'aula ja ho han fet a casa.

dimarts, 17 de novembre de 2015

SEGURETAT A INTERNETASPECTES DE SEGURETAT A INTERNET

S'han de tenir certs filtres (com per exemple, "cortafuegos" i antivirus) a les xarxes socials perquè la gent no pugui ficar el que vulgui, és a dir, hem d'intentar protegir-nos el màxim possible.

- Conductes actives: Necessitem estar amb el mòbil cada dia, de forma compulsiva. Avui en dia, és una de les patologies que està més en creixement.

- Conductes disruptives o distorsionals: Fer un mal ús dels dispositius. Fer "ciberbullyng" i "grooming" a través de les xarxes socials.

En l'actualitat també es fa servir molt el "Phising", consisteix en fer-se passar per altres persones, creant o doblant un perfil.

EL CIBERASSETJAMENT

A causa de les facilitats que hi ha per connectar-se a Internet, ha augmentat l'assetjament a través d'aquest. El ciberassetjament consisteix en rebre agressions d'altres persones de forma reiterada, a través de mitjans virtuals. No és necessària la presència de la persona agredida per dur a terme l'agressió.

Hi ha 7 tipus de ciberassetjament:

- Provocació incendiària: s'intercanvien insults breus a través de missatges electrònics.

- Fustigació: s'envien imatges / vídeos humiliants sobre una persona, s'envien virus informàtics...

- Denigració: Es distribueix informació d'una altra persona en to despectiu i fals.

- Assajament públic: Quan un grup grava les vexacions d'altres companys i les penja a la xarxa.

- Exclusió social: Quan es priva a la víctima l'accés a fòrums, grups, xats...

- Suplantació de personalitat: Quan s'entra en un compte de correu o un perfil d'una xarxa social d'una persona per enviar material comprometedor.

- Difamació i joc brut: Quan s'enganya la víctima per que comparteixi informació confidencial sobre un altre.

S'han creat una sèrie de lleis per evitar o controlar el ciberassetjament:

- Normatives preventives enfront del ciberassetjament: Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'Educació.

- Normativa sobre protecció de dades: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD); i Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

- Normativa sobre ús d'imatges: Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge; Llei 1/1995, de Protecció Jurídica del Menor, de 15 de Gener; Llei 14/2010, del 27 de Maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència.

Hi ha 4 tipus d'indicadors per saber quan una persona està sent assetjada: Físics (per exemple, quan es produeixen trastorns alimentaris), conductuals (per exemple, absentisme i baix rendiment acadèmic), emocionals (per exemple, quan hi ha una inseguretat o canvis emocionals sobtats) i per part dels companys (per exemple, quan li fan bromes desagradables).

Hi ha una sèrie d'actuacions que s'han de seguir amb els ciberassetjadors a l'escola: Primer, s'ha de descobrir les persones que estan implicades en l'assatjament. Seguidament, s'ha de deixar clar que aquesta conducta no està permesa. Després, els ciberassetjadors han d'admetre la seva responsabilitat. Finalment, des del centre s'aplicaran les sancions corresponents. Aquest procés estarà assessorat pel professorat orientador.

Actuacions amb l'alumne: Mesures de protecció i seguretat; observació específica del propi assetjat; mesures organitzatives de tot el personal del centre; mesures específiques; assessorament en conductes de ciberprotecció per part del professorat especialista en àrea TIC, i mossos d'escuadra de l'ORC; assesorament a càrrec del professorat orientador i tutoria en conductes que facilitin respostes assertives; acompanyament per part de l'equip docent, tutor, orientador...; valoració de la necessitat terapèutica.

Propostes d'actuació amb la família: Informar a la família del que ha passat; demanar la seva col·laboració i donar la possibilitat d'expressar els propis sentiments; informar de les sancions que rebrà el ciberassetjador; treballar la part emocional de les dues parts; si es necessari, cal recomanar a la família, que l'alumne rebi un suport extern (psicòlegs...); no es recomanable fer reunions conjuntes amb les dues famílies.

Actuació com a professionals davant del ciberassetjament a l'escola:

- El centre no tolerarà que hi hagin agressions.

- És important fer seguiments de les relacions socials que hi ha a classe.

- A partir de dinàmiques coordinades pels tutors, es treballarà el rebuig al ciberassetjament.

- Recalcar la importància de la persona que denúncia, el patiment del seu company (no etiquetar com a "xivato"). - Crear una xarxa igualitària entre tots per preveure l'aïllament.

- Implementar programes d'habilitats socials per avaluar el desenvolupament personal.

- Treballar l'expressió de sentiments a través de l'educació emocional.

- Utilitzar estratègies metodològiques de cohesió de grup, fomentant els mètodes cooperatius.

dilluns, 9 de novembre de 2015

Storytelling: Treballar en equip és divertit!Aquest és l'Storytelling que hem creat.

Tracta del treball en equip perquè creiem que és un factor molt important . Tot i que és molt habitual treballar en equip a les aules, els docents moltes vegades donen per suposat que tothom sap treballar en grup correctament. I no és així. Per això en aquest Storytelling hem establert una sèrie de normes per poder duu a terme una millor cooperació entre els nens, ja que cada nen té un caràcter diferent i han de saber que s’ha de respectar als altres i cedir en ocasions per a que sigui més fàcil arribar a l’objectiu final.

Com a futures pedagogues creiem que la imatge del pedagog dins les escoles és molt important., ja que una de les seves feines és organitzar les activitats i orientar als alumnes.

Storyboard

Aquest és l'Storyboard que nosaltres hem fet sobre el vídeo.

Storytelling: Exemple trobat a la xarxa

Empathy: The Human Connection to Patient Care:
 https://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8

L' Storyteling que hem triat tracta l'empatia. Més concretament sobre que per poder posar-nos al lloc dels altres, primer hem de saber escoltar la seva història.

Al llarg del vídeo cada personatge va explicant una part de la seva història, allò que més el preocupa. Hem triat aquest, en primer lloc perque ens ha semblat interessant el missatge que vol transmetre i sobretot la manera com ho fa, intentant arribar als sentiments del que veu el vídeo a través de les història de cada personatge.

En segon lloc, perque creiem que segueix els components d'un Storytelling ja que explica una història, vol aconseguir un objectiu i hi ha una sèrie de personatges.

Mobile learning i apps educatives

Nosaltres creiem que la utilització dels dispositius mòbils a l’aula pot ser tant positiva com negativa.

Per una banda, pot ser positiva sempre que ho sapiguem utilitzar correctament, ja que podem tenir al nostre abast molta informació. Un altre fet positiu, és que et pots descarregar aplicacions útils per a tu. Per exemple, que afavoreixin una bona organització, que siguin un suport per a  l’aprenentatge o que amplin els teus coneixements.

Com que els nens, avui, dia estan tan acostumats a la noves tecnologies, creiem que utilitzar el             mòbil , la tablet o l’ordinador pot ser una motivació per a ells.

Per altra banda, trobem una sèrie d'aspectes negatius.  Creiem que la seva utilització farà que sigui molt més fàcil que els alumnes es distreguin, ja que no només tenen accés a la part educativa dins de l’aula, si no que també tenen accés a les xarxes socials. També creiem que estem incentivant als alumnes a dependre dels dispositius mòbils.

Volem concloure que és molt important conscienciar als alumnes a fer un bon ús d’aquests dispositius mòbils tant a la classe com fora de l’escola.